Privacyverklaring

Contactgegevens:

cvv VEV’67 Leek
De knip 2
9351 XZ Leek
0594-515407 (kantine)
info@vev67.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

VeV 67 verwerkt uw persoonsgegevens bij het inschrijven voor het Jeugdtoernooi via deze website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:

Denk bijvoorbeeld aan

  • Voor- en achternaam
  • Naam vereniging
  • E-mail adres
  • Uitkomend uit klasse
  • Team
  • Aantal spelers
  • Aantal begeleiders
  • Opmerkingen
  • Datum

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te
zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons
op via jantjebetontoernooi@vev67.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verwerken van inschrijven voor het Jeugdtoernooi

Hoe lang en waarom we persoonsgegevens bewaren

VeV 67 bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Na het voetbaltoernooi zullen de verzamelde gegevens verwijderd worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VeV 67 gebruikt cookies om de bezoeker tijdens een bezoek aan de website te volgen. Dit helpt ons om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VeV 67 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jantjebetontoernooi@vev67.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

VeV 67 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VeV 67 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jantjebetontoernooi@vev67.nl